عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

) تئوری هکشور – اوهلین

نظریه هکشور-اوهلین که به نظریه (2×2×2) معروف می باشد، (2کشور، 2 کالا و 2 عامل تولید) (شون، 1371: 32) براساس فروض زیر مطرح می­گردد:

1) تکنولوژی یکسان در دو کشور.

2) بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در تولید هر دو کالا در هر دو کشور.

3) تخصص ناقص تولید در هر دو کشور. (یعنی در شرایط تجارت آزاد، دو کشور به تولید دو کالا ادامه می­دهند)

4) وجود بازار رقابت کامل کالاها و بازار رقابت کامل عوامل تولید در هر دو کشور.

5) سلیقه­های یکسان در هر دو کشور.

6) تحرک کامل عوامل تولید در داخل کشور و عدم تحرک در سطح بین­المللی.

7) هزینه­های حمل و نقل وجود ندارد، دیگر موانع تجاری از قبیل تعرفه­ها و محدودیت­های تجاری نیز وجود ندارد (سالواتوره، 1376: 130).

تئوری هکشور-اوهلین با در نظر داشتن دو مفهوم شدت بهره گیری و وفور نسبی عوامل تولید مطرح می­گردد. شدت بهره گیری از عامل تولید تصریح به این مطلب دارد که یک کالا سرمایه­بر می باشد، اگر نسبت سرمایه به نیروی کار به­کار رفته در تولید آن از همین نسبت برای کالای دیگر بزرگتر باشد (سالواتوره، 1376: 132). با بهره گیری از تعریف وفور نسبی عوامل تولید برحسب واحدهای فیزیکی عوامل تولید که به لئونتیف نسبت داده می­گردد، (کازرونی، 1386: 66) یک کشور دارای وفور سرمایه می باشد، چنانچه نسبت اندازه کل سرمایه به کل نیروی کار در آن کشور، از همین نسبت در کشور مقابل بزرگتر باشد. اما قیمت­های نسبی عوامل به­گونه­ای دیگر به مفهوم وفور نسبی عوامل تولید تصریح می­کند؛ از دید هکشور و اوهلین اگر نسبت قیمت سرمایه به قیمت نیروی کار کشور اول از نسبت قیمت سرمایه به قیمت نیروی کار کشور دوم کوچکتر باشد، کشور اول دارای وفور نسبی سرمایه می باشد. تفاوت میان این دو تعریف آن می باشد که در تعریف برحسب واحدهای فیزیکی، تنها به عرضه عوامل تولید توجه می­گردد، اما تعریف برحسب قیمت­های نسبی عوامل، هم به عرضه و هم به تقاضای عوامل تولید تصریح دارد (سالواتوره، 1376: 135).

تئوری هکشور-اوهلین را می­توان به­صورت زیر بیان نمود:

هر کشور کالایی را صادر می­کند که در تولید آن، نیاز به عامل نسبتاً فراوان و ارزان آن کشور دارد و کالایی را وارد می­کند که تولید آن نیاز به بهره گیری از عامل نسبتاً کمیاب و گران دارد. به اظهار دیگر، یک کشور با وفور نسبی نیروی کار، کالای کاربر و کشور با وفور نسبی سرمایه، کالای سرمایه­بر را صادر می­کند (کازرونی، 1386: 65) پس هر کشور به تخصص در تولید کالایی روی می­آورد که عامل تولیدی آن را به­گونه نسبتاً فراوان و ارزان در اختیار دارد. پیش از تجارت بین کشورها، اختلاف در وفور نسبی عوامل و قیمت عوامل، منجر به تفاوت در قیمت­های نسبی کالاها در دو کشور می­گردد (سالواتوره، 1376: 139).

بر اساس مدل هکشور اوهلین، وود[1] در سال 1996 تبیین می­دهد که تجارت دارای 2 اثر می باشد که اثرات بخشی و عاملی نامیده می­شوند. اثرات بخشی، تولید کالاهای با شدت عامل فراوان (کالاهایی که در تولید آن از عامل فراوان بیشتر بهره گیری می­گردد) را توسعه می­دهد. اثرات عاملی که از انتقالات بخشی در ترکیب تولید تبعیت می­کند، تقاضا (و در نتیجه قیمت) برای عوامل فراوان را افزایش داده و تقاضا (و قیمت) را برای عوامل کمیاب کاهش می­دهد که به قضیه استالپر-ساموئلسون معروف می باشد (اوربتا، 2002).

[1] Wood

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

با در نظر داشتن حجم رو به­فزاینده مبادلات ایران و چین در سالیان اخیر، این پرسش اساسی مطرح می­گردد که: “به­دنبال سیاست برقراری ارتباط تجاری با کشور چین، آیا اشتغال صنعتی بهبود می­یابد یا برعکس، این ارتباط، جایگاه شغلی شاغلان در بخش صنعت را مورد تهدید قرار داده می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه