مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

دستمزد حقیقی بخش صنعت (wage): در تأیید تئوری­های اقتصادی، دستمزد حقیقی بخش صنعت ارتباط معکوسی با اشتغال دارد و این ارتباط از نظر آماری معنادار می باشد که یافته­های دادگر را تایید می­کند، اما با نتایج نصراللهی هم­خوانی ندارد. به دنبال افزایش دستمزد حقیقی کارگران، تقاضای کارفرمایان برای نیروی کار کاهش می­یابد. حساسیت اشتغال نسبت به دستمزد 21/0- می باشد.

ارزش افزوده حقیقی بخش صنعت (value added): ضریب این متغیر نیز انتظارات تئوری­های اقتصادی را برآورده می­کند و با افزایش فعالیت­های تولیدی و ارزش افزوده ایجاد شده بنگاه­ها، تقاضا برای نیروی کار افزایش می­یابد. زیرا اقتصاددانان بر این باورند که در کشورهای در حال توسعه از ظرفیت­ها به گونه کامل بهره گیری نمی­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نرخ بهره حقیقی (r): چنان­چه سرمایه عامل تولید مکمل نیروی کار باشد، با افزایش قیمت سرمایه تقاضا برای نیروی کار کاهش می­یابد، اما اگر سرمایه عامل تولید جایگزین باشد، با افزایش هزینه بهره گیری از سرمایه، تقاضا برای نیروی کار افزایش خواهد پیدا نمود. مطابق با نتایج جدول اثر نرخ بهره حقیقی بر اشتغال بخش صنعت از لحاظ معنادار نمی­باشد که این امر می­تواند متاثر از دستوری بودن نرخ بهره باشد.

اما از آن­جا که ضریب واردات بزرگتر از ضریب صادرات می باشد و طی دوره 75 تا 86 نیز تغییرات در ضریب نفوذ واردات بیش از تغییر در ضریب نفوذ صادرات بوده می باشد، می­توان گفت که در مجموع تجارت با چین اثر منفی بر اشتغال بخش صنعت به دنبال داشته می باشد.

با مطالعه آمار تجارت ایران با چین ملاحظه می­گردد که ضریب نفوذ واردات در سال 86 بیش از 9 برابر این ضریب در سال 75 می باشد. هم­چنین ضریب نفوذ صادرات در سال 86 بیش از 6 برابر ارزش این ضریب در ابتدای دوره یعنی سال 75 می باشد. مطابق با ضرایب به دست آمده می­توان این نکته را مطرح نمود که تجارت با چین طی دوره 75 تا 86 حدود دو درصد به ایجاد فرصت­های اشتغال کمک کرده و پیش روی امنیت 21/5 درصد از جایگاه­های شغلی بخش صنعت را به چالش کشیده می باشد. یعنی در مجموع تجارت با چین باعث از بین رفتن 27142 فرصت شغلی یا 21/3 درصد از کل اشتغال بخش صنعت می­گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

با در نظر داشتن حجم رو به­فزاینده مبادلات ایران و چین در سالیان اخیر، این پرسش اساسی مطرح می­گردد که: “به­دنبال سیاست برقراری ارتباط تجاری با کشور چین، آیا اشتغال صنعتی بهبود می­یابد یا برعکس، این ارتباط، جایگاه شغلی شاغلان در بخش صنعت را مورد تهدید قرار داده می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه