مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

اعتبار و تفسیر پارامترها

با در نظر داشتن آماره t می­توان با اطمینان 95 درصد درمورد معناداری متغیرها نظر داد. در ادامه به مطالعه ارتباط متغیرهای مطرح شده با اشتغال می­پردازیم:

واردات بخش صنعت ایران از چین (import): همان­گونه که از جدول فوق پیداست، ضریب نفوذ واردات به صورت مستقیم تاثیر منفی و معناداری بر اشتغال دارد که با یافته­های زاهدی­وفا و نصراللهی و دادگر مشابهت دارد، اما یافته­های اکبریان را تأیید نمی­کند. در توجیه این اثر می­توان گفت که واردات به عنوان جانشینی برای تولیدات داخلی با در اختیار گرفتن سهمی از بازار، باعث می­گردد که تقاضا برای محصولات داخلی کاهش یابد و به دنبال آن کارفرمایان به مقصود کاهش سطح تولید، تقاضا برای نیروی کار را کاهش می­دهند. شایان ذکر می باشد که اثر منفی واردات می­تواند ناشی از اثر بهبود بهره­وری نیروی کار یا ورود کالاهای سرمایه­ای بهبود دهنده بهره­وری نیروی کار و مشوق روش­های تولیدی کاراندوز نیز باشد. البته همان­گونه که پیش از این تصریح گردید، چنان­چه واردات مکمل تولید داخل باشد، نه تنها به اشتغال داخلی ضربه نمی­زند، بلکه با فراهم کردن شرایط افزایش تولید داخلی، می­تواند باعث خلق فرصت­های اشتغال گردد. اما آن­گونه که از ضرایب برآورد شده دریافت می­گردد، برآیند مجموعه عوامل اثر منفی واردات بر اشتغال می باشد. یک درصد افزایش ضریب نفوذ واردات، اشتغال بخش صنعت را 006/0 درصد کاهش می­دهد.

صادرات بخش صنعت ایران به چین (export): ضریب نفوذ صادرات به گونه مستقیم اثر معناداری بر اشتغال دارد. هنگامی که بنگاه­های داخلی تصمیم به توسعه بازارهای تحت نفوذ خود می­گیرند، با فراهم شدن فضای گسترش تولید، برای پاسخ به تقاضای جدید و در اختیار گرفتن سهمی از بازار، ناگزیرند که با به­کارگیری نیروی کار بیشتر، شرایط گسترش تولید را فراهم آورند. مدل برآورد شده، کشش اشتغال را نسبت به ضریب نفوذ صادرات 0035/0 تخمین می­زند. شایان ذکر می باشد که ممکن می باشد نتیجه به دست آمده هم­چنین از فرآیند گسترش تولید و افزایش تقاضای نیروی کار و غلبه بر اثر منفی احتمالی بهره­وری بر اشتغال حاصل شده باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

با در نظر داشتن حجم رو به­فزاینده مبادلات ایران و چین در سالیان اخیر، این پرسش اساسی مطرح می­گردد که: “به­دنبال سیاست برقراری ارتباط تجاری با کشور چین، آیا اشتغال صنعتی بهبود می­یابد یا برعکس، این ارتباط، جایگاه شغلی شاغلان در بخش صنعت را مورد تهدید قرار داده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه